Có được tách thửa, chuyển mục đích sử dụng với đất quy hoạch?

Nguồn: tinbatdongsan.com